دانلود نسخه 32 بیتی دانلود نسخه 64 بیتی " کمتر از 10 مگابایت" "هدف ما کسب رضایت شما" " رایگان استفاده کنید"


افزایش عملکرد کاربر

مقدمه


 • میزان کارایی کاربر با کامپیوتر پس از چند روز کار با کامپیوتر کاهش می یابد این موضوع در هر فرد متفاوت می باشد و هر نفر با مشاهده نمودار ها می تواند کارایی خودش با کامپیوتر را مشاهده کند

 • همچنین با بررسی این نمودار ها می تواند عملکرد روزانه کاربر را نشان می دهد و با بررسی آنها در جهت بهبود عملکرد تلاش کرد.


نحوه محاسبه عملکرد


   نرم افزار 4 زمان ( زمان استفاده از برنامه های کاربردی، زمان سپری شده در مرورگر ها، زمانی که کامپیوتر رها شده و مدت زمان تماشای فیلم یا انجام بازی ) را محاسبه کرده و در سربرگ Time use System نمایش می دهد.

   *ستون آبی مدت زمان روشن بودن کامپیوتر را مشخص می کند.

   *زمان استفاده بهینه (ستون سبز) از مجموع زمان سپری شده در مرورگر ها و زمان استفاده از برنامه های کاربردی محاسبه می شود.


  • Avg User Performance : نسبت استفاده بهینه از کامپیوتر به زمان سپری شده برای تماشای فیلم یا انجام بازی.

  • Today Performance : نسبت استفاده بهینه آن روز کاربر به زمان سپری شده برای تماشای فیلم یا انجام بازی.

  • Average Use PC : نسبت استفاده از کامپیوتر به مدت زمان روشن بودن کامپیوتر.

  • Average Best Use : به صورت میانگین روزانه چند ساعت مفید از کامپیوتر استفاده شده است.

  • Today Best Use : چند ساعت در آن روز کاربر استفاده بهینه داشته است.


  • *مشاهده ویدئو*
   برای مشاهده ویدئو نحوه محاسبه میزان کارایی کاربر از این لینک در سایت آپارات استفاده کنید.


   همچنین می توانید زمان روشن شدن و خاموش شدن کامپیوتر را مشاهده کنید:

  • System Turn on : زمانی که سیستم روشن شده است.

  • Last System Turn off : آخرین زمانی که سیستم خاموش شده است.

  • System Turn on : آخرین زمانی که سیستم روشن شده است.